warunki korzystania z witryny

Ogólne

Niniejsza witryna jest prowadzona przez spółkę TCC Global N.V., Zuidplein 84, 1077 XV Amsterdam, Holandia, i stanowi jej własność.

Prosimy uważnie zapoznać się z poniższymi warunkami korzystania, gdyż dostęp do witryny i korzystanie z niej oznacza zgodę na objęcie nie tylko tymi warunkami, lecz również wszystkimi obowiązującymi przepisami ustaw, rozporządzeń i kodeksów praktyk w kraju, w którym użytkownik uzyskuje dostęp do witryny. W razie braku zgody na objęcie warunkami korzystania prosimy nie korzystać z witryny.

Niniejsze warunki korzystania mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, a wprowadzone zmiany obowiązują od momentu ich zamieszczenia w sieci Internetowej. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na objęcie niniejszymi warunkami w znowelizowanej postaci.

Użyty w niniejszych warunkach zaimki „my”, “nasz”, “nasze” odnosi się do TCC.

Warunki korzystania z witryny

Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od:

  1. Kopiowania, powielania, ponownej publikacji, pobierania, zamieszczania, emitowania, przekazywania, publicznego udostępniania lub wykorzystywania treści niniejszej witryny w sposób inny niż do użytku własnego, niezwiązanego z działalnością gospodarczą.
  2. Tworzenia lub adaptowania utworów z wykorzystaniem treści z witryny w sposób inny niż do użytku własnego, niezwiązanego z działalnością gospodarczą.
  3. Korzystania z oprogramowania lub urządzenia celem zakłócenia lub próby zakłócenia działania lub wyglądu niniejszej witryny i jej oprogramowania.
  4. Zamieszczania, przesyłania lub rozprowadzania jakichkolwiek informacji w witrynie lub za jej pośrednictwem.

Przed wykorzystaniem informacji z niniejszej witryny w jakikolwiek inny sposób wymagane jest pisemne pozwolenie TCC.

Użytkownik pobiera informacje z witryny na własne ryzyko.

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności

TCC nie ponosi w żadnych okolicznościach odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju szkody lub straty pośrednie lub bezpośrednie, przewidziane bądź nie, wynikające z dostępu do witryny lub korzystania z niej bądź z zawartych w niej informacji. Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje między innymi utratę przychodów lub zysków, utratę danych, utratę wartości niematerialnej przedsiębiorstwa lub pogorszenie jego reputacji.

Użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie TCC od odpowiedzialności, w tym za wydatki i opłaty prawne, za naruszenie przez użytkownika niniejszych warunków korzystania.

Łącza do innych witryn internetowych

W witrynie mogą znajdować się łącza do innych witryn internetowych. TCC nie ponosi odpowiedzialności za treści, informacje, materiały, produkty lub usługi znajdujące się w tych witrynach bądź dostępne za ich pośrednictwem. Użytkownik uzyskuje dostęp do tych witryn i korzysta z nich na własne ryzyko.

Łącza do witryny TCC

Użytkownik może tworzyć łącza do witryny TCC wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą TCC. TCC zastrzega sobie prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie i bez uzasadnienia.

Własność intelektualna

Wszystkie znajdujące się w witrynie loga, nazwy lub obrazy, które identyfikują TCC lub osoby trzecie oraz ich produkty lub usługi, podlegają ochronie z tytułu praw autorskich, praw do wzoru, patentów i znaków handlowych, a użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie ustaw i rozporządzeń dotyczących korzystania z takich materiałów. Żadne postanowienie niniejszych warunków korzystania nie przyznaje w sposób dorozumiany lub inny prawa do korzystania z tych materiałów lub ich powielania.

Zarejestrowano w Amsterdamskiej Izbie Handlowej, nr 30129285